Į pradžią > Apie mus > Darbo užmokestis
 
Darbo užmokestis Spausdinti El. paštas

UAB „Būsto paskolų draudimas“ darbuotojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis su visais mokesčiais (įskaitant algą, priemokas, priedus):

Pozicija

Darbuotojų skaičius

2024-03-31

Darbo užmokestis

2023-12-31

(EUR)

Darbo užmokestis

2024-03-31

(EUR)

 Direktorius

1

3 740

5 734

 Skyriaus vadovas*

2

3 781

3 453

 Vyriausiasis vadybininkas

2

2 482

2 239

      * Pagal bendrovės valdymo struktūrą ir įsteigtas pareigybes, bendrovėje dirba 3 skyrių vadovai. Vienas iš vadovų dirba puse etato, todėl su juo susijusi informacija lentelėje neatvaizduojama.

Nuo 2022 m. spalio 28 d. iki 2023 m. rugpjūčio 3 d. nepriklausomiems valdybos nariams buvo mokamas mėnesinis atlygis, kurį sudarė 1/4 bendrovės vadovo (direktoriaus) 2021 metų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovams mokamas  mėnesinis atlygis, kurį sudarė 1/8 bendrovės vadovo (direktoriaus) 2021 metų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, o valdybos pirmininkui - mėnesinis atlygis, kurį sudarė 1/3 bendrovės vadovo (direktoriaus) 2021 metų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

Nuo 2023 m. rugpjūčio 3 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1K-287 „Dėl UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybos narių skyrimo“, nepriklausomiems valdybos nariams už bendrovės valdybos nario veiklą bendrovėje mokamas mėnesinis atlygis, kurį sudaro  1/4 bendrovės vadovo 2022 metų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, valstybės tarnautojams, einantiems bendrovės valdybos nario pareigas bendrovėje, mokamas mėnesinis atlygis, kurį sudaro 1/8 bendrovės vadovo 2022 metų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, o bendrovės valdybos pirmininkui – mėnesinis atlygis, kurį sudaro 1/3 bendrovės vadovo 2022 metų vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio.

UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybos narių vidutinis mėnesio atlygis su visais mokesčiais:

Pozicija

Valdybos

narių

skaičius

Darbo užmokestis

Nuo 2022 m. spalio 28 d. iki  2023 m. rugpjūčio 3 d.

(EUR)

Darbo užmokestis

Nuo 2023 m. rugpjūčio 3 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

(EUR)

Valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys

1

1 085

1 181

Nepriklausomas valdybos narys

2

814

886

Priklausomas valdybos narys, deleguotas

LR Finansų ministerijos

2

407

443

 

Bendrovėje darbo apmokėjimo tvarką reglamentuoja UAB “Būsto paskolų draudimas” darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarka.

Bendrovės vadovo (direktoriaus) darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis bendrovės valdybos 2010 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 11(212)-3 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtinta UAB „Būsto paskolų draudimas“ darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarka, kuri parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarime Nr. 1341 „Dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio“ nustatyta tvarka. Pagal šio nutarimo nuostatas bendrovė priskiriama III įmonių kategorijai (taikomas vadovo pareiginės algos koeficientas galėtų sudaryti nuo 1,9 iki 4,3). Bendrovės direktoriaus mėnesinės algos pastovioji dalis nustatyta taikant - 2,55 koeficientą, apskaičiuojama pareiginės algos koeficientą padauginus iš pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio (1785,4 Eur), nustatyto Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme, o kintamoji dalis nustatoma procentine dalimi nuo mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio.

Konkrečius bendrovės vadovo mėnesinės algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydžius tvirtina bendrovės valdyba ir įformina bendrovės vadovo darbo sutartyje. Bendrovės vadovo mėnesinės algos kintamoji dalis priklauso nuo bendrovės veiklos rodiklių įgyvendinimo ir negali viršyti 30 (trisdešimt) procentų jam praėjusiais finansiniais metais išmokėtos pareiginės algos. Kintamoji dalis išmokama vieną kartą pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius, atsižvelgus į praėjusių finansinių metų veiklos rodiklių įvykdymą. 

Pagal iki 2024 m. sausio 1 d. galiojusią UAB „Būsto paskolų draudimas“ darbuotojų darbo apmokėjimo ir skatinimo tvarką bendrovės vadovo mėnesinės algos kintamosios dalies dydis negalėjo viršyti 50 (penkiasdešimt) procentų jam nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio. Bendrovės valdybos vertinimu 2022 m. ir 2023 m. nustatytų vertinamųjų rodiklių, nuo kurių priklauso bendrovės vadovo kintamosios dalies dydis, vykdymas siekia 50% iš 50%, todėl bendrovės valdybos nutarimu bendrovės vadovui už 2022 m. nustatyta maksimali 50% mėnesinės algos pastovios dalies dydžio mėnesinės algos kintamoji dalis išmokama kas mėnesį per 12 mėnesių laikotarpį (nuo 2023 m. birželio 1 d. iki 2024 m. gegužės 31 d.), o už 2023 m. nustatyta maksimali 50% mėnesinės algos pastovios dalies dydžio mėnesinės algos kintamoji dalis išmokama vieną kartą pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus finansinių ataskaitų rinkinius.

Su vertinamais UAB „Būsto paskolų draudimas“ 2023 m. veiklos rodikliais, nuo kurių priklauso direktoriaus mėnesinės algos kintamoji dalis, galite susipažinti čia.