Būsto kreditų draudimas

Šiuo metu bendrovė laikinai nesudaro naujų draudimo sutarčių
Kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimas

šiuo metu bendrovė laikinai nesudaro naujų draudimo sutarčių
Apie mus

1998 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama iš dalies išspręsti būsto finansavimo problemą bei išjudinti nekilnojamojo turto rinką, priėmė sprendimą įsteigti bendrovę, kurios įkūrimas suteiktų galimybę efektyviai spręsti gyventojų apsirūpinimo būstu problemą Lietuvoje - padaryti būstą prieinamą kiekvienam turinčiam reguliarias pajamas, bet negalinčiam sukaupti ar neturinčiam pradinio įnašo, šalies gyventojui.  2000 m. bendrovė sudarė pirmąją būsto kredito draudimo sutartį, o iki šiol bendrovės paslaugomis pasinaudojo jau daugiau kaip 47 000 šeimų.

2005 m. UAB "Būsto paskolų draudimas" įgyvendino dar vieną svarbų tikslą – pradėjo teikti kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimo paslaugas. Šiuo metu bendrovė yra apdraudusi dešimtadalį bankų suteiktų kreditų daugiabučiams namams modernizuoti ir planuoja, kad ateityje šių kreditų draudimo sutarčių skaičius didės.

2009 m. gegužės 20 d. pasirašyta sutartis su bankais numatanti bendradarbiavimo modelius - kaip bus padedama su laikinais finansiniais sunkumais susiduriantiems bendrovėje apsidraudusiems asmenims, padengiant susidariusią skolą bankams, ir/ar už juos laikinai mokant periodines kredito grąžinimo įmokas ir palūkanas bankams. 2010 m. gegužės 20 d. dvejiems metams pratęsiama, 2009 metų tarp bendrovės ir bankų pasirašyta, vienerius metus galiojusi sutartis. 2012 metais sutartis pratęsta dar vieneriems metams be esminių pakeitimų.

I modelis. Kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo termino atidėjimas draudžiant palūkanas ar skolos sumokėjimas (skolinis įsipareigojimas).

II modelis. Mokėjimų draudimo susitarimas. Šio modelio esmė - už finansinius sunkumus patiriantį klientą, bendrovė laikinai  moka įmokas bankui (susidariusios skolos, kredito ir palūkanų).

III modelis. Bendrovei netaikant I ar II modelių, tikėtinas III modelis, t.y. draudžiamasis įvykis, kuomet draudėjo prievolė grąžinti bankui būsto kreditą ir/ar sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka, nėra vykdomas. Draudėjui nepašalinus būsto kreditavimo sutarties pažeidimų, bankas nutraukia būsto kreditavimo sutartį ir pateikia draudikui pranešimą apie draudžiamąjį įvykį.

Įvykus draudžiamajam įvykiui ir nutrūkus būsto kreditavimo sutarčiai, draudimo išmokos mokėjimo metu bendrovė suteikia draudėjams, siekiantiems išsaugoti būstą, galimybę mažinti įsiskolinimą kas mėnesį mokant skolos mažinimo įmokas. Ši pagalbos draudėjams priemonė vadinama  IV modeliu.

Išmokėjus draudimo išmoką bankams, bendrovė taiko V modelį - jei draudėjas atitinka nustatytus kriterijus, stabdomas priverstinis skolos išieškojimas iš įkeisto būsto, taip sudarant galimybę draudėjui toliau gyventi už būsto kredito lėšas įsigytame būste.

UAB "Būsto paskolų draudimas“ dirba Lietuvoje būsto kreditavimo rinkoje jau daugiau nei dešimt metų. Ekonominio sunkmečio sąlygomis bendrovė, padėdama draudėjams išsaugoti už būsto kredito lėšas įsigytą būstą, atlieka socialinę misiją.

UAB "Būsto paskolų draudimas" bendradarbiauja su šiais Lietuvos komerciniais bankais, teikiančiais ilgalaikius būsto kreditus:

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
(AB DNB bankas, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius)
AB "Swedbank";
UAB Medicinos bankas;
AS „Citadelė bankas“ Lietuvos filialas;
Danske Bank A/S Lietuvos filialas;
AB SEB bankas;

BAB bankas "Snoras";
AB Šiaulių bankas;
AB Ūkio bankas.

 

 

 

Mūsų naujienos

2021-06-18 UAB „Būsto paskolų draudimas“ ketina parduoti reikalavimo teisių ir pareigų paketą
2021-06-18

UAB „Būsto paskolų draudimas“, juridinio asmens kodas 110076079, adresas Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuva (toliau – „Bendrovė“), ketina parduoti reikalavimo teisių ir pareigų paketą (toliau –„Portfelis“), kurio reikalavimo teisių vertė sudaro apie 41,26 mln. eurų, ir kviečia teikti pasiūlymus dėl Portfelio įsigijimo kainos.
Portfelį sudaro:
1.    Bendrovės reikalavimo teisės į:
1.1.    fizinius asmenis (toliau – „Klientai“), perimtos iš Lietuvoje veikiančių bankų (toliau kiekvienas atskirai – „Bankas“) pagal tipinių formų reikalavimo teisių perleidimo sutartis (toliau – „RTPS“), kurių tinkamas įvykdymas yra užtikrintas notarine tvarka sudarytomis ir viešuose registruose įregistruotomis hipotekos ir (arba) įkeitimo sutartimis (toliau – „Registruotos užtikrinimo priemonės“) ir kitomis prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, tais atvejais, jei jos buvo pateiktos ir dar nėra įvykdytos;
1.2.    Klientus, perimtos iš Bankų pagal RTPS, kurių įvykdymui pateiktos 1.1 punkte nurodytos Registruotos užtikrinimo priemonės jau yra įvykdytos ir kitas prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones, tais atvejais, jei jos buvo pateiktos ir dar nėra įvykdytos; 
1.3.    Klientus pagal tiesiogiai Bendrovės su Klientais sudarytas sutartis, kurios nėra pasibaigusios ar nutrauktos;
1.4.    Klientus pagal tiesiogiai Bendrovės su Klientais sudarytas sutartis, kurios yra nutrauktos;
1.5.    Bankus, kylančias iš RTPS sudaromų tarp Bendrovės ir Banko pagal Būsto kreditų dalies draudimo taisykles Nr. 003 (toliau – „RTPS1“).

2.    Bendrovės įsipareigojimai Bankams, kylantys iš Bendrovės ir Bankų sudarytų RTPS pagal Būsto kreditų draudimo taisykles Nr. 002 ir 004 (toliau – „RTPS2“) dėl 1.1 punkte nurodytų reikalavimų.

Su Bendrovės Portfelį sudarančių reikalavimo teisių verte ir įsipareigojimų sudėtimi bei verte, galite susipažinti čia.

Bankų sudarytos sutartys su Klientais yra nutrauktos dėl to, kad Klientai nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų.

Portfelio apimtis – apie 2940 vnt. bylų, iš kurių – 235 vnt. užtikrintos turto hipotekos/įkeitimo sandoriais (tiksli apimtis bus pateikta Portfelio pardavimo procese dalyvaujantiems potencialiems pirkėjams duomenų rinkmenoje). Didžioji dalis skolų yra pateiktos antstoliams vykdymui.

Portfelis parduodamas kaip vienas vienetas, siūlymai dėl Portfelio dalių įsigijimo pagal atskiras bylas arba siūlymai dėl Portfelio atskyrimo pagal kitus kriterijus nebus priimami.

Šiame pranešime pateikti duomenys gali keistis.

Susidomėjusius potencialius pirkėjus prašome ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 25 darbo dienos pabaigos į Bendrovės atsiskaitomąją sąskaitą LT677044060006970379, esančią AB SEB banke, sumokėti 30 000 EUR dydžio depozitą, skirtą užtikrinti tinkamą potencialių pirkėjų įsipareigojimų vykdymą bei atlyginti Bendrovei kylančius nuostolius, jei tokie kiltų dėl potencialaus pirkėjo veiksmų ar neveikimo ir Bendrovei el. paštu rtpp@bpd.lt nusiųsti depozito apmokėjimą patvirtinantį mokėjimo nurodymą bei nurodyti kontaktinį asmenį, kuriam Bendrovė, gavusi depozitą, per 2 darbo dienas išsiųs konfidencialumo sutarties projektą.

Detalesnę informaciją apie Portfelio pardavimo procesą galite rasti čia.

Jeigu reikėtų papildomos informacijos, kreipkitės el. paštu rtpp@bpd.lt.

Ši informacija nėra ir neturi būti suprantama ar aiškinama kaip neatšaukiamas Bendrovės įsipareigojimas parduoti Portfelį. Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu pakeisti, nutraukti ar sustabdyti Portfelio pardavimo procesą, neatskleisdama tokio sprendimo priežasčių. Bendrovė neapsiima atlyginti jokių nuostolių, kuriuos potencialūs pirkėjai patyrė ar patirs dėl tokių Bendrovės sprendimų ar dėl dalyvavimo Portfelio pardavimo procese.


2021-05-03 Dėl ketinamo vykdyti reikalavimo teisių perleidimo ir susijusio klientų asmens duomenų tvarkymo

2021-04-30

Gerbiami klientai, jeigu Jūs esate sudarę būsto kredito draudimo sutartį su UAB „Būsto paskolų draudimas“  ir/ar turite/ turėjote skolinių įsipareigojimų Bendrovei, šis pranešimas yra skirtas Jums.

Informuojame, kad Lietuvos bankas panaikino Bendrovės draudimo veiklos licenciją ir įpareigojo iki 2021 m. gruodžio 31 d. mus perleisti teises ir pareigas pagal sudarytas būsto kredito draudimo sutartis bei reikalavimo teisių portfelį, t.y. skolų portfelį. Dėl šios priežasties, perleisdami reikalavimo teisių portfelį, kartu faktiniam portfelio pirkėjui perleisime ir Jūsų asmens duomenis, kuris taps naujuoju Jūsų asmens duomenų valdytoju. Kaip to reikalauja ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, pateikiame informaciją apie Jūsų asmens duomenų perleidimą ir kitokį susijusį tvarkymą, su kuria prašome susipažinti čia.

 

2021-04-21 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO ATRANKA

(2021-04-21)

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija inicijuoja ir skelbia kandidatų atranką užimti Uždariusios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“, bendrovės kodas 110076079, buveinės adresas Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius, nepriklausomo valdybos nario pareigas.          

Interneto svetainės adresas: http://www.bpd.lt/

Bendrovės strategijos santrauka: http://www.bpd.lt/lt/informacija/veiklos-planai.html

Valstybės lūkesčiai bendrovei: http://www.bpd.lt/lt/informacija/veiklos-tikslai-misija-vizija.html

VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūros“ informacija apie atrankas: https://vkc.sipa.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos

 

Kandidatų į nepriklausomo UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybos nario pareigas atranka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas)  nuostatomis.

Nario veiklos laikotarpis: nuo paskyrimo iki Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1K-113 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ valdybos“ paskirtos uždarosios akcinės bendrovės Būsto paskolų draudimas valdybos kadencijos pabaigos (iki 2023 m. balandžio 17 d.) 

Valdybos narių skaičius ir jų delegavimas: Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai, iš kurių trys valdybos nariai turi atitikti Apraše nustatytus kandidatų į valstybės valdomų įmonių kolegialaus organo narius nepriklausomumo kriterijus. Kitus du valdybos narius deleguoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Nepriklausomų valdybos narių atlygis nustatytas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1K-113 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ valdybos“.

Nuoroda, kur kandidatas gali susipažinti su kolegialaus organo nario veiklos sutarties projektu: http://www.bpd.lt/images/failai/BPD_NVN_VV_sutartis.pdf

 

Kandidatų atranką į nepriklausomus UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybos narius vykdys atrankos komisija. Atrankos būdas: pokalbis.

 

Reikalavimai kandidatui, pretenduojančiam tapti nepriklausomu uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ valdybos nariu:

 

Bendrieji reikalavimai:

1.         Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;

2.         neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

3.         per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

4.         kandidatas nėra susijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas.

 

Specialieji reikalavimai finansų valdymo srityje:

 

1.   turėti ne mažesnę nei 3 (trejų) metų vadovaujamo darbo patirtį juridiniame asmenyje, kurio balanse nurodyto turto vertė ne mažesnė kaip 5 (penki) mln. eurų;

2.   turėti ne mažesnę nei 3 (trejų) metų darbo patirtį finansų valdymo ir praktinio taikymo srityje.

 

Nepriklausomumo reikalavimai:

1.         kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų;

2.         kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš tos įmonės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

3.         kandidatas neturi būti įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

4.         kandidatas neturi turėti reikšmingų verslo ryšių su ta įmone, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

5.         kandidatas paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.         kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;

7.         kandidatas turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) to paties atranką inicijuojančio subjekto valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

 

Papildomai bus vertinami šie kandidatų privalumai:

·                 patirtis parduodant finansinio turto portfelius;

·                 patirtis vadovaujant įmonės kolegialiam priežiūros ir/ar valdymo organui;

·                 galimybė skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;

·                 lyderystė, komandinis darbas ir bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

1. Paraišką dalyvauti  atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją (Priedas);

2. Gyvenimo aprašymą;

3. Tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopiją;

4. Motyvacinį laišką atrankos komisijai;

5. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

6. Kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems, nepriklausomumo  ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šiame skelbime (pareigybės aprašymo, sprendimo, kito dokumento, kuriuo patvirtinama, kad kandidatas turi ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį, darbo akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių arba kitos teisinės formos organizacijų kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose patirtį, bendrovės ar organizacijos įstatų ar nuostatų kopijas, finansines atskaitomybės dokumentus ir kt.).

 

Atrankos komisijos ir (ar) atrankos agentūros (UAB „Amber team“) atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.

 

 Dokumentų priėmimo terminas: iki 2021 m. gegužės 10 d. (įskaitytinai)

Kandidatai dokumentus gali pateikti šiais būdais:

1.   Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas, reikia su savimi turėti dokumentų originalus.

2.   Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą) ar elektroniniu paštu. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. 

Dokumentų pateikimo vieta:

UAB „Būsto paskolų draudimas“, adresas: Ulonų g. 5, 08240 Vilnius, el.p. bpd@bpd.lt

UAB „Amber team“, adresas: A. Vivulskio g. 7, 03162 Vilnius, el.p. personalas@amberstaff.com

 

              Atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

UAB „Būsto paskolų draudimas“ atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą – biuro ir personalo administratorė Edita Vainauskienė, tel. nr. 8 5 262 2878, el.p. e.vainauskiene@bpd.lt

  UAB „Amber team” atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą – direktorė Vaida Pociutė-Bortelienė, tel. 8 67117467, el.p. vaida@amberstaff.com

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsakingas asmuo, konsultuojantis atrankos atlikimo klausimais – Personalo valdymo skyriaus patarėja Eglė Tenenė, tel. nr. 8 5 239 0177, el. p. egle.tenene@finmin.lt

Dokumentai priimami bei konsultacijos teikiamos įstaigų darbo laiku.  


KANDIDATO PARAIŠKA DALYVAUTI ATRANKOJE IR SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

 

 


Statistika

Dabar naršo 1 svečias

Lankytojų skaitliukas

mod_vvisit_counterŠiandien29
mod_vvisit_counterViso230347