Į pradžią > Naujienos > Naujausi pranešimai > UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO ATRANKA
 
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO ATRANKA Spausdinti El. paštas

(2021-04-21)

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija inicijuoja ir skelbia kandidatų atranką užimti Uždariusios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“, bendrovės kodas 110076079, buveinės adresas Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius, nepriklausomo valdybos nario pareigas.          

Interneto svetainės adresas: http://www.bpd.lt/

Bendrovės strategijos santrauka: http://www.bpd.lt/lt/informacija/veiklos-planai.html

Valstybės lūkesčiai bendrovei: http://www.bpd.lt/lt/informacija/veiklos-tikslai-misija-vizija.html

VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūros“ informacija apie atrankas: https://vkc.sipa.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos

 

Kandidatų į nepriklausomo UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybos nario pareigas atranka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas)  nuostatomis.

Nario veiklos laikotarpis: nuo paskyrimo iki Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1K-113 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ valdybos“ paskirtos uždarosios akcinės bendrovės Būsto paskolų draudimas valdybos kadencijos pabaigos (iki 2023 m. balandžio 17 d.) 

Valdybos narių skaičius ir jų delegavimas: Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai, iš kurių trys valdybos nariai turi atitikti Apraše nustatytus kandidatų į valstybės valdomų įmonių kolegialaus organo narius nepriklausomumo kriterijus. Kitus du valdybos narius deleguoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Nepriklausomų valdybos narių atlygis nustatytas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 1K-113 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ valdybos“.

Nuoroda, kur kandidatas gali susipažinti su kolegialaus organo nario veiklos sutarties projektu: http://www.bpd.lt/images/failai/BPD_NVN_VV_sutartis.pdf

 

Kandidatų atranką į nepriklausomus UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybos narius vykdys atrankos komisija. Atrankos būdas: pokalbis.

 

Reikalavimai kandidatui, pretenduojančiam tapti nepriklausomu uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ valdybos nariu:

 

Bendrieji reikalavimai:

1.         Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;

2.         neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

3.         per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

4.         kandidatas nėra susijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas.

 

Specialieji reikalavimai finansų valdymo srityje:

 

1.   turėti ne mažesnę nei 3 (trejų) metų vadovaujamo darbo patirtį juridiniame asmenyje, kurio balanse nurodyto turto vertė ne mažesnė kaip 5 (penki) mln. eurų;

2.   turėti ne mažesnę nei 3 (trejų) metų darbo patirtį finansų valdymo ir praktinio taikymo srityje.

 

Nepriklausomumo reikalavimai:

1.         kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų;

2.         kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš tos įmonės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

3.         kandidatas neturi būti įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

4.         kandidatas neturi turėti reikšmingų verslo ryšių su ta įmone, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

5.         kandidatas paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.         kandidatas turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;

7.         kandidatas turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) to paties atranką inicijuojančio subjekto valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

 

Papildomai bus vertinami šie kandidatų privalumai:

·                 patirtis parduodant finansinio turto portfelius;

·                 patirtis vadovaujant įmonės kolegialiam priežiūros ir/ar valdymo organui;

·                 galimybė skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;

·                 lyderystė, komandinis darbas ir bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis.

 

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

1. Paraišką dalyvauti  atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją (Priedas);

2. Gyvenimo aprašymą;

3. Tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopiją;

4. Motyvacinį laišką atrankos komisijai;

5. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

6. Kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems, nepriklausomumo  ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šiame skelbime (pareigybės aprašymo, sprendimo, kito dokumento, kuriuo patvirtinama, kad kandidatas turi ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį, darbo akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių arba kitos teisinės formos organizacijų kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose patirtį, bendrovės ar organizacijos įstatų ar nuostatų kopijas, finansines atskaitomybės dokumentus ir kt.).

 

Atrankos komisijos ir (ar) atrankos agentūros (UAB „Amber team“) atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.

 

 Dokumentų priėmimo terminas: iki 2021 m. gegužės 10 d. (įskaitytinai)

Kandidatai dokumentus gali pateikti šiais būdais:

1.   Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas, reikia su savimi turėti dokumentų originalus.

2.   Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą) ar elektroniniu paštu. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. 

Dokumentų pateikimo vieta:

UAB „Būsto paskolų draudimas“, adresas: Ulonų g. 5, 08240 Vilnius, el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą

UAB „Amber team“, adresas: A. Vivulskio g. 7, 03162 Vilnius, el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą

 

              Atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

UAB „Būsto paskolų draudimas“ atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą – biuro ir personalo administratorė Edita Vainauskienė, tel. nr. 8 5 262 2878, el.p. e.vainauskiene@bpd.lt

  UAB „Amber team” atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą – direktorė Vaida Pociutė-Bortelienė, tel. 8 67117467, el.p. vaida@amberstaff.com

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsakingas asmuo, konsultuojantis atrankos atlikimo klausimais – Personalo valdymo skyriaus patarėja Eglė Tenenė, tel. nr. 8 5 239 0177, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą

Dokumentai priimami bei konsultacijos teikiamos įstaigų darbo laiku.  


KANDIDATO PARAIŠKA DALYVAUTI ATRANKOJE IR SĄŽININGUMO DEKLARACIJA