Į pradžią > Naujienos > Naujausi pranešimai
 
Informacija apie teisę kreiptis dėl sumokėtos draudimo įmokos dalies grąžinimo Spausdinti El. paštas

Pranešimas draudėjams apie teisę kreiptis dėl sumokėtos draudimo įmokos dalies grąžinimo draudimo sutarčiai pasibaigus anksčiau joje nustatyto termino (taikoma draudimo sutartims, pasibaigusioms nuo 2023 m. sausio 1 d.)

2024 m. vasario 6 d.

Informuojame draudėjus apie galimybę kreiptis į UAB „Būsto paskolų draudimas“ (toliau – Bendrovė) ir įgyvendinti teisę susigrąžinti sumokėtos draudimo įmokos dalį tuo atveju, jeigu su Jumis sudaryta būsto kredito draudimo sutartis yra pasibaigusi anksčiau joje nurodyto termino.

Jeigu Jūsų situacija atitinka visas šias aplinkybes:

-       Jūs sudarėte būsto kredito draudimo sutartį su Bendrove pagal Būsto kreditų draudimo taisykles Nr. 004;

-       Jūs grąžinote bankui visą būsto kreditą arba reikšmingą jo dalį anksčiau būsto kreditavimo sutartyje nustatyto grąžinimo termino pabaigos, kas atitinkamai lėmė, kad sudaryta būsto kredito draudimo sutartis pasibaigė anksčiau joje nurodyto termino atitinkamų Būsto kreditų draudimo taisyklių Nr. 004 nustatyta tvarka (t.y. Jums grąžinus visą būsto kreditą bankui anksčiau draudimo sutarties termino pabaigos arba negrąžinto būsto kredito dydžio ir įkeisto pagal būsto kreditavimo sutartį nekilnojamojo turto rinkos vertės santykiui pasiekus 66 procentus anksčiau draudimo sutarties termino pabaigos);

-       su Jumis sudaryta būsto kredito draudimo sutartis pasibaigė anksčiau joje nurodyto termino nuo 2023 metų;

-       Jūs iki šiol nesikreipėte į Bendrovę su prašymu dėl draudimo įmokos dalies pagal anksčiau draudimo sutartyje nurodyto termino pasibaigusią draudimo sutartį grąžinimo;

k v i e č i a m e Jus kreiptis į Bendrovę žemiau pateiktais kontaktais su tikslu išsiaiškinti konkrečią Jūsų situaciją bei, esant draudimo sutartyje nurodytam teisiniam pagrindui, susigrąžinti dalį Jūsų sumokėtos draudimo įmokos.

Mūsų kontaktai pasiteirauti: +370 640 23922, +370 616 17113 arba +370 655 99610; el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą

Draudimo įmokos dalis draudėjui būtų grąžinama per 10 darbo dienų, kai Bendrovė gauna draudėjo (jei draudėjai buvo keli – visų draudėjų) užpildytą ir pasirašytą prašymą grąžinti draudimo įmokos dalį (pavyzdinės formos skelbiamos čia), kurį galite pateikti Bendrovei el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą arba paštu, adresu Ulonų g. 5, Vilnius.

Jei dėl šio pranešimo ar draudimo įmokos dalies grąžinimo galimybių turite klausimų ar norite pasitikslinti, maloniai prašome susisiekti +370 640 23922, +370 616 17113 arba +370 655 99610; el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą .

Šis Bendrovės skelbimas galioja iki 2024 m. gruodžio 31 d.

_______________________

Šiame pranešime pateikta informacija negali būti vertinama kaip įpareigojanti ar imperatyvi ir Bendrovės nuožiūra bet kuriuo metu gali keistis.

Šis pranešimas nėra ir neturi būti suprantamas ar aiškinamas kaip neatšaukiamas Bendrovės įsipareigojimas grąžinti draudimo įmokos dalį. Bendrovės įsipareigojimai grąžinti draudėjui Jo sumokėtos draudimo įmokos dalį gali atsirasti tik būsto kredito draudimo sutarties, sudarytos su draudėju, pagrindu ir tik būsto kredito draudimo sutartyje nurodytomis sąlygomis.

Bendrovė neapsiima atlyginti jokių išlaidų ir/ar nuostolių, kuriuos asmenys patyrė ar gali patirti dėl Bendrovės sprendimų, susijusių su šiuo pranešimu ir/ar draudimo įmokų dalies grąžinimo klausimu.


 

 
Paskirta nauja UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdyba Spausdinti El. paštas

(2023-09-04)

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. rugpjūčio 2 d.  įsakymu Nr. 1K-287
, kuris įsigaliojo 2023 m. rugpjūčio 3 d., ketverių metų kadencijai buvo paskirta nauja UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdyba, kurią sudaro trys nepriklausomi valdybos nariai - Giedrė Gečiauskienė, Saulius Jokubaitis, Šarūnas Nedzinskas ir du LR Finansų ministerijos deleguoti nariai - Vilija Petronienė ir Lolita Šumskaitė.

UAB „Būsto paskolą draudimas“ valdybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu bendrovės valdybos pirmininku išrinktas nepriklausomas valdybos narys Šarūnas Nedzinskas.

 
UAB BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS VALDYBOS NARIŲ (VALSTYBĖS TARNAUTOJO AR KITO ASMENS) ATRANKA Spausdinti El. paštas

 2023-05-15

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
inicijuoja ir skelbia kandidatų atranką į uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ (toliau – Bendrovė), bendrovės kodas 110076079, buveinės adresas Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius, 2 (dviejų) valdybos narių (valstybės tarnautojo ar kito asmens, kaip jis suprantamas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – Įstatymas) 231 straipsnio 3 dalį) pareigas.

Interneto svetainės adresas: http://www.bpd.lt/

Valstybės lūkesčiai įmonei: http://www.bpd.lt/lt/informacija/veiklos-tikslai-misija-vizija.html

Asmenų parinkimo procedūra į Bendrovės valdybos narių pareigas vykdoma vadovaujantis Asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1K-45 „Dėl asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairių patvirtinimo“.

Nario veiklos laikotarpis: 4 metų kadencija.

Valdybos narių skaičius ir jų delegavimas: Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai, iš kurių trys valdybos nariai turi atitikti Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“, nustatytus kandidatų į valstybės valdomų įmonių kolegialaus organo narius nepriklausomumo kriterijus. Kitus du valdybos narius deleguoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Reikalavimai kandidatui (valstybės tarnautojui ar kitam asmeniui, kaip jis suprantamas pagal Įstatymo 231 straipsnio 3 dalį) pretenduojančiam tapti Bendrovės valdybos nariu:

Bendrieji reikalavimai:

1.    aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;

2.    kandidatas turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

3.    kandidatui turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

4.    kandidatas per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

5.    kandidatas negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia įmonė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos;

6.    kandidatas negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju;

7.    kandidatas negali būti iš viso daugiau kaip 2 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys;

8.    kandidatas turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.

Specialieji reikalavimai:

1.    ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo arba veiklos juridinio asmens kolegialiame priežiūros ar valdymo organe patirtis;

2.    Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų, reglamentuojančių bendrovės veiklą, išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje;

3.    Lietuvos įmonių teisės išmanymas ir gebėjimas ją taikyti praktikoje.

Kitas asmuo, kaip jis suprantamas pagal Įstatymo 231 straipsnio 3 dalį, be nurodytų bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų, taip pat turėtų atitikti ir šiuos nepriklausomumo reikalavimus:

1. paskutinius vienus metus turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

2. turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;

3. turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

4. paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas.

Papildomai bus vertinami šie kandidatų privalumai:

1. darbo patirtis bendrovių ar įmonių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros srityje;

2. lyderystė, gebėjimas dirbti komandoje;

3. strateginio planavimo, analizės, kontrolės ir priežiūros žinios.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

1. Paraiška dalyvauti  parinkimo procedūroje ir sąžiningumo deklaracija;

2. Gyvenimo aprašymas;

3. Tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;

4. Motyvacinis laiškas parinkimo procedūrų komisijai;  

5. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

 Dokumentų priėmimo terminas: iki 2023 m. gegužės 31 d. (įskaitytinai)

Kandidatai dokumentus gali pateikti šiais būdais:

1.    Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas, reikia su savimi turėti dokumentų originalus.

2.    Elektroniniu paštu. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. 


Dokumentų pateikimo vieta:
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, adresas: Lukiškių g. 2, Vilnius, el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą .

Atsakingi už parinkimo procedūros dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsakingas asmuo, konsultuojantis parinkimo procedūros atlikimo klausimais – Personalo valdymo skyriaus patarėja Eglė Tenenė, tel. nr. 8 5 239 0177, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą .

Dokumentai priimami bei konsultacijos teikiamos įstaigos darbo laiku.

 

 
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKA Spausdinti El. paštas

 

2023-05-10

Lietuvos Respublikos finansų ministerija inicijuoja ir skelbia kandidatų atranką užimti Uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“, bendrovės kodas 110076079, buveinės adresas Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius, nepriklausomų valdybos narių pareigas (3 nariai).

Interneto svetainės adresas: http://www.bpd.lt

Bendrovės strategijos santrauka: http://www.bpd.lt/lt/informacija/veiklos-planai.html

Valstybės lūkesčiai bendrovei: http://www.bpd.lt/lt/informacija/veiklos-tikslai-misija-vizija.html

VšĮ „Valdymo koordinavimo centras“ informacija apie atrankas:  https://governance.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos

 

Kandidatų į nepriklausomo UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybos nario pareigas atranka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas)  nuostatomis.

Nario veiklos laikotarpis: 4 (ketverių) metų kadencija. 
Valdybos narių skaičius ir jų delegavimas:
Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai, iš kurių trys valdybos nariai turi atitikti Apraše nustatytus kandidatų į valstybės valdomų įmonių kolegialaus organo narius nepriklausomumo kriterijus. Kitus du valdybos narius deleguoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Atrankos būdas: pokalbis.

Reikalavimai kandidatui, pretenduojančiam tapti nepriklausomu uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ valdybos nariu:

 

Bendrieji reikalavimai (privalomi visiems kandidatams):

1.  Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;

2.  kandidatas nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

3.  neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

4.  per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

 

Specialieji reikalavimai:

Kandidatui į strateginio planavimo ir valdymo srities kompetenciją:

1.   ne mažesnė kaip 3 metų darbo verslo valdymo akcinėje bendrovėje arba uždarojoje akcinėje bendrovėje, kurios balanse nurodyto turto vertė ne mažesnė kaip 5 mln. eurų, aukščiausio lygmens vadovų komandoje patirtis;

2.   darbo verslo strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo užtikrinimo srityje patirtis.

 

Kandidatui į finansų valdymo srities kompetenciją:

1. ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse patirtis;

2. darbo vidaus kontrolės ar rizikų valdymo srityje patirtis.

 

Kandidatui į draudimo sutarčių administravimo arba turto valdymo srities kompetenciją:

1. ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo (aukščiausio lygmens vadovų komandoje) draudimo arba turto valdymo sektoriuje veikiančioje įmonėje patirtis;

2. ne mažesnė kaip 3 metų darbo akcinėje bendrovėje arba uždarojoje akcinėje bendrovėje, kurios balanse nurodyto turto vertė ne mažesnė kaip 5 mln. eurų, patirtis.

 

Papildomai bus vertinami šie kandidatų privalumai (visų kompetencijų sričių kandidatų):

  • darbo patirtis įmonės kolegialiuose priežiūros ir/ar valdymo organuose;
  • darbo patirtis parduodant finansinio turto portfelius;
  • finansinio turto valdymo principų išmanymas;
  • galimybė skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;
  • lyderystė, komandinis darbas ir bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis.
 

Nepriklausomumo reikalavimai:

1. ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas;

2. ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, vadovu, kito kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku, šios bendrovės dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens vadovu, kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku;

3. neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens akcininko, kuriam priklauso daugiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;

4. neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas) ir kurio pajamos iš bendrovės ar šiame punkte nurodytų juridinių asmenų per praėjusius finansinius metus, yra didesnės kaip 1 000 eurų, išskyrus atlygį už veiklą atliekant kolegialaus organo ar kolegialaus organo sudaryto komiteto nario pareigas;

5. paskutinius 2 metus neturi būti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;

6. neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas;

7. neturi būti iš viso daugiau kaip 3 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.  


Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

1. Paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją  ;

2. Gyvenimo aprašymą;

3. Tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopiją;

4. Motyvacinį laišką atrankos komisijai;

5. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

6. Kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems, nepriklausomumo  ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šiame skelbime (pareigybės aprašymo, sprendimo, kito dokumento, kuriuo patvirtinama, kad kandidatas turi ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį, darbo akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių arba kitos teisinės formos organizacijų kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose patirtį, bendrovės ar organizacijos įstatų ar nuostatų kopijas, finansines atskaitomybės dokumentus ir kt.).


Atrankos komisijos ir (ar) atrankos agentūros (UAB „Talentor Lietuva“) atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.

Dokumentų priėmimo terminas:
iki 2023 m. gegužės 29 d. (įskaitytinai)

Kandidatai dokumentus gali pateikti šiais būdais:

1.   Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas, reikia su savimi turėti dokumentų originalus.

2.   Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą) ar elektroniniu paštu. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. 

 

Dokumentų pateikimo vieta: UAB „Talentor Lietuva“, adresas: Perkūnkiemio g. 4A, 12128 Vilnius, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą

Atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą: UAB „Talentor Lietuva” atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą (iš anksto susitarus) – Aušra Grybauskienė, tel. nr. 8656 14544, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą


Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsakingas asmuo, konsultuojantis atrankos atlikimo klausimais – Personalo valdymo skyriaus patarėja Eglė Tenenė, tel. nr. 8 5 239 0177, el. p.
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą

Dokumentai priimami bei konsultacijos teikiamos įstaigų darbo laiku.  

 
DEADLINE EXTENSION FOR INSURANCE CONTRACTS TRANSFER OFFERS SUBMITION Spausdinti El. paštas

2023-01-26

On 27 September 2022, UAB “Būsto paskolų draudimas”, legal entity code 110076079, address Ulonų g. 5, Vilnius, Lithuania (the “Company”), published the announcement “Regarding the first phase of the transfer process of the rights and obligations under the insurance contracts”. Please be informed that the Company has decided to extend the deadline for submission of offers for the transfer of rights and obligations under the insurance contracts until 15 May 2023.

For more information on the renewed non-binding offer stage of the transfer process, please see here.

Please be reminded that a brief information on the Company’s portfolio of insurance contracts to be transferred is available at here.

Should you require any further information, please contact us by email Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą or by phone +370 664 28491.

The information in this notice is subject to change.

This notice is not and must not be understood or interpreted as an irrevocable commitment of the Company to enter into the transfer transaction. The Company reserves the right, at its sole discretion, to change, terminate or suspend the transfer transaction at any time without disclosing the reasons for such decision. The Company will not compensate any losses that the persons participating in the transfer process have suffered or will suffer as a result of such decisions of the Company or as a result of participating in the transfer process.

 
<< Pirmas < Ankstesnis 1 2 3 Kitas > Paskutinis >>

Rezultatai 1 - 15 iš 44