Valstybės remiami būsto kreditai
Spausdinti 

Teisė į valstybės remiamus būsto kreditus

Draudimo įmoka skaičiuojama remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais būsto paskolų draudimo  tarifais.

Dydžiai pateikti procentais nuo draudžiamo kredito sumos
Pradinis įnašas (procentais)
 Kreditų draudimo įmokų dydžiai (tarifai), proc.
 Nuo 5 (imtinai) iki 10 3,93
 Nuo 10 (imtinai) iki 15 3,63
 Nuo 15 (imtinai) iki 20 3,34
 Nuo 20 (imtinai) 3,05

 
Teisę į valstybės remiamą būsto kreditą turi asmenys (šeimos), kurių vienų metų grynosios metinės pajamos ir turtas prieš paramos suteikimo metus yra mažesni už:

  1. neturi ir neturėjo būsto nuosavybės teise, arba
  2. turi ar turėjo nuosavybės (ar bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui (ar bendraturčių namų ūkio nariui) yra mažesnis kaip 14 kv. m, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingojo ploto dydį, nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, iki prašymo suteikti valstybės paramą būstui įsigyti padavimo dienos yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc. ir šis būstas yra kaimo vietovėje, kurioje jo savininkas negyvena ir (ar) nedirba, arba
  3. Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, iki prašymo suteikti valstybės paramą būstui įsigyti padavimo dienos turi daugiau kaip 60 nusidėvėjusį būstą (neatsižvelgiant į jo naudingojo ploto dydį), yra Statybos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka parengę šio būsto rekonstravimo projektą, jeigu šis būstas yra deklaruojamas kaip paskolos gavėjo (ir (ar) jo šeimos narių) gyvenamoji vieta ir šie asmenys nuosavybės teise neturi kito būsto. Šiuo atveju parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, arba
  4. turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų, kurių judėjimo funkcija sutrikusi, poreikiams, jei tokiems asmenims Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba jie yra pripažinti nedarbingais (netekusiais 75-100 proc. darbingumo) ar iš dalies darbingais (netekusiais 60-70 proc. darbingumo), arba jiems yra sukakę senatvės pensijos amžius ir jiems nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba šeimos, kuriuose yra sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75-100 proc. darbingumo) ar iš specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė. Parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, kad turimas būstasbūtų pritaikytas neįgaliųjų poreikiams.

Subsidija būsto kredito daliai apmokėti teikiama šių kreditų gavėjams, jeigu jie yra

  1. buvę našlaičiai ar be tėvų globos likę asmenys ar jų šeimos, iki jiems sukaks 35 metai, šeimos, augančios tris ar  daugiau vaikų (įvaikių), arba asmenys, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kurie yra pripažinti nedarbingais (netekusiais 75-100 proc. darbingumo) ar iš dalies darbingais (netekusiais 60-70 proc. darbingumo), arba kuriems yra sukakę senatvės pensijos amžius ir jam nustatyta speceliųjų poreikių tenkinimo reikmė, - apmokama 20 proc. suteikto būsto kredito (ar būsto kredito likučio) sumos,
  2. jaunos šeimos, auginančios vieną ar du vaikus (įvaikius), ir šeimos, kuriose vienas iš tėvų yra miręs, - apmokama 10 proc. suteikiamo būsto kredito (ar būsto kredito likučio) sumos.


Valstybės remiama būsto kredito suma neturi būti didesnė kaip

  1. 180 tūkstančių litų arba ekvivalentas kita valiuta - asmeniui be šeimos;
  2. 300 tūkstančių litų arba ekvivalentas kita valiuta - dviejų ir daugiau asmenų šeimai;
  3. 120 tūkstančių litų arba ekvivalentas kita valiuta - būstui rekonstruoti.

Norintiems gauti valstybės paramą būstui įsigyti

Asmenys (šeimos), pageidaujantys gauti valstybės remiamą būsto kreditą, su rašytiniu prašymu patvirtinti jų teisę į valstybės paramą kreipiasi į savivaldybę pagal registracijos arba deklaruotą jų gyvenamąją vietą. Kartu su prašymu kredito gavėjas turi pateikti jo teisę į valstybės paramą patvirtinančius dokumentus (arba jų notariškai patvirtintas kopijas), valstybės įmonės Registrų centro pažymą apie jo ir jo šeimos narių turimas ir turėtas nuosavybės teises į gyvenamąsias patalpas, esančias Lietuvos Respublikos teritorijoje, dokumentus apie jo (jo šeimos) metines pajamas ir turtą, teritorinės policijos įstaigos migracijos tarnybos (skyriaus, poskyrio, grupės) pažymą apie asmens (šeimos - visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą, dokumentus, patvirtinančius invalidumą ar našlaičio statusą.

Savivaldybės turi ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduoti rašytinį patvirtinimą - pažymą apie kredito gavėjo teisę į valstybės paramą būstui įsigyti (pagal priedą) arba motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti tokią pažymą.

Pažyma ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo jos gavimo pateikiama būsto kreditą suteikiančiam bankui kartu su būsto kredito paraiška.
Jei valstybės remiamą būsto kreditą apdrausite UAB "Būsto paskolų draudimas", būsto kredito draudimo įmoka Jums kainuos perpus pigiau, t.y. 50 % draudimo įmokos už Jus bus apmokėta valstybės lėšomis. Pusę draudimo įmokos Jums reikės sumokėti savo lėšomis. Jei teisės į valstybės paramą neturite, Jums reikės sumokėti vienkartinę būsto kredito draudimo įmoką.

Valstybės remiamas būsto kreditas gali būti suteiktas tik su 5 proc. arba didesniu pradiniu įnašu.
 
Draudimo įmoka skaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintais tarifais:
 
Dydžiai pateikti procentais nuo draudžiamo kredito sumos
Pradinis įnašas (procentais)Kreditų draudimo įmokų dydžiai (tarifai)
Nuo 5 (imtinai) iki 103,93
Nuo 10 (imtinai) iki 153,63
Nuo 15 (imtinai) iki 203,34
Nuo 20 (imtinai)3,05