UAB BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS VALDYBOS NARIŲ (VALSTYBĖS TARNAUTOJO AR KITO ASMENS) ATRANKA

 2023-05-15

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
inicijuoja ir skelbia kandidatų atranką į uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ (toliau – Bendrovė), bendrovės kodas 110076079, buveinės adresas Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius, 2 (dviejų) valdybos narių (valstybės tarnautojo ar kito asmens, kaip jis suprantamas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – Įstatymas) 231 straipsnio 3 dalį) pareigas.

Interneto svetainės adresas: http://www.bpd.lt/

Valstybės lūkesčiai įmonei: http://www.bpd.lt/lt/informacija/veiklos-tikslai-misija-vizija.html

Asmenų parinkimo procedūra į Bendrovės valdybos narių pareigas vykdoma vadovaujantis Asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1K-45 „Dėl asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairių patvirtinimo“.

Nario veiklos laikotarpis: 4 metų kadencija.

Valdybos narių skaičius ir jų delegavimas: Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai, iš kurių trys valdybos nariai turi atitikti Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“, nustatytus kandidatų į valstybės valdomų įmonių kolegialaus organo narius nepriklausomumo kriterijus. Kitus du valdybos narius deleguoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Reikalavimai kandidatui (valstybės tarnautojui ar kitam asmeniui, kaip jis suprantamas pagal Įstatymo 231 straipsnio 3 dalį) pretenduojančiam tapti Bendrovės valdybos nariu:

Bendrieji reikalavimai:

1.    aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;

2.    kandidatas turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

3.    kandidatui turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

4.    kandidatas per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

5.    kandidatas negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia įmonė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos;

6.    kandidatas negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju;

7.    kandidatas negali būti iš viso daugiau kaip 2 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys;

8.    kandidatas turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.

Specialieji reikalavimai:

1.    ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo arba veiklos juridinio asmens kolegialiame priežiūros ar valdymo organe patirtis;

2.    Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų, reglamentuojančių bendrovės veiklą, išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje;

3.    Lietuvos įmonių teisės išmanymas ir gebėjimas ją taikyti praktikoje.

Kitas asmuo, kaip jis suprantamas pagal Įstatymo 231 straipsnio 3 dalį, be nurodytų bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų, taip pat turėtų atitikti ir šiuos nepriklausomumo reikalavimus:

1. paskutinius vienus metus turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

2. turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;

3. turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

4. paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas.

Papildomai bus vertinami šie kandidatų privalumai:

1. darbo patirtis bendrovių ar įmonių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros srityje;

2. lyderystė, gebėjimas dirbti komandoje;

3. strateginio planavimo, analizės, kontrolės ir priežiūros žinios.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

1. Paraiška dalyvauti  parinkimo procedūroje ir sąžiningumo deklaracija;

2. Gyvenimo aprašymas;

3. Tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;

4. Motyvacinis laiškas parinkimo procedūrų komisijai;  

5. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

 Dokumentų priėmimo terminas: iki 2023 m. gegužės 31 d. (įskaitytinai)

Kandidatai dokumentus gali pateikti šiais būdais:

1.    Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas, reikia su savimi turėti dokumentų originalus.

2.    Elektroniniu paštu. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. 


Dokumentų pateikimo vieta:
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, adresas: Lukiškių g. 2, Vilnius, el.p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą .

Atsakingi už parinkimo procedūros dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsakingas asmuo, konsultuojantis parinkimo procedūros atlikimo klausimais – Personalo valdymo skyriaus patarėja Eglė Tenenė, tel. nr. 8 5 239 0177, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą .

Dokumentai priimami bei konsultacijos teikiamos įstaigos darbo laiku.