UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKA

 

2023-05-10

Lietuvos Respublikos finansų ministerija inicijuoja ir skelbia kandidatų atranką užimti Uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“, bendrovės kodas 110076079, buveinės adresas Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius, nepriklausomų valdybos narių pareigas (3 nariai).

Interneto svetainės adresas: http://www.bpd.lt

Bendrovės strategijos santrauka: http://www.bpd.lt/lt/informacija/veiklos-planai.html

Valstybės lūkesčiai bendrovei: http://www.bpd.lt/lt/informacija/veiklos-tikslai-misija-vizija.html

VšĮ „Valdymo koordinavimo centras“ informacija apie atrankas:  https://governance.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos

 

Kandidatų į nepriklausomo UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybos nario pareigas atranka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas)  nuostatomis.

Nario veiklos laikotarpis: 4 (ketverių) metų kadencija. 
Valdybos narių skaičius ir jų delegavimas:
Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai, iš kurių trys valdybos nariai turi atitikti Apraše nustatytus kandidatų į valstybės valdomų įmonių kolegialaus organo narius nepriklausomumo kriterijus. Kitus du valdybos narius deleguoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Atrankos būdas: pokalbis.

Reikalavimai kandidatui, pretenduojančiam tapti nepriklausomu uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ valdybos nariu:

 

Bendrieji reikalavimai (privalomi visiems kandidatams):

1.  Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;

2.  kandidatas nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

3.  neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

4.  per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

 

Specialieji reikalavimai:

Kandidatui į strateginio planavimo ir valdymo srities kompetenciją:

1.   ne mažesnė kaip 3 metų darbo verslo valdymo akcinėje bendrovėje arba uždarojoje akcinėje bendrovėje, kurios balanse nurodyto turto vertė ne mažesnė kaip 5 mln. eurų, aukščiausio lygmens vadovų komandoje patirtis;

2.   darbo verslo strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo užtikrinimo srityje patirtis.

 

Kandidatui į finansų valdymo srities kompetenciją:

1. ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse patirtis;

2. darbo vidaus kontrolės ar rizikų valdymo srityje patirtis.

 

Kandidatui į draudimo sutarčių administravimo arba turto valdymo srities kompetenciją:

1. ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo (aukščiausio lygmens vadovų komandoje) draudimo arba turto valdymo sektoriuje veikiančioje įmonėje patirtis;

2. ne mažesnė kaip 3 metų darbo akcinėje bendrovėje arba uždarojoje akcinėje bendrovėje, kurios balanse nurodyto turto vertė ne mažesnė kaip 5 mln. eurų, patirtis.

 

Papildomai bus vertinami šie kandidatų privalumai (visų kompetencijų sričių kandidatų):

  • darbo patirtis įmonės kolegialiuose priežiūros ir/ar valdymo organuose;
  • darbo patirtis parduodant finansinio turto portfelius;
  • finansinio turto valdymo principų išmanymas;
  • galimybė skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;
  • lyderystė, komandinis darbas ir bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis.
 

Nepriklausomumo reikalavimai:

1. ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas;

2. ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, vadovu, kito kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku, šios bendrovės dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens vadovu, kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku;

3. neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens akcininko, kuriam priklauso daugiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;

4. neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas) ir kurio pajamos iš bendrovės ar šiame punkte nurodytų juridinių asmenų per praėjusius finansinius metus, yra didesnės kaip 1 000 eurų, išskyrus atlygį už veiklą atliekant kolegialaus organo ar kolegialaus organo sudaryto komiteto nario pareigas;

5. paskutinius 2 metus neturi būti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;

6. neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas;

7. neturi būti iš viso daugiau kaip 3 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.  


Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

1. Paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją  ;

2. Gyvenimo aprašymą;

3. Tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopiją;

4. Motyvacinį laišką atrankos komisijai;

5. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

6. Kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems, nepriklausomumo  ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šiame skelbime (pareigybės aprašymo, sprendimo, kito dokumento, kuriuo patvirtinama, kad kandidatas turi ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį, darbo akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių arba kitos teisinės formos organizacijų kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose patirtį, bendrovės ar organizacijos įstatų ar nuostatų kopijas, finansines atskaitomybės dokumentus ir kt.).


Atrankos komisijos ir (ar) atrankos agentūros (UAB „Talentor Lietuva“) atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.

Dokumentų priėmimo terminas:
iki 2023 m. gegužės 29 d. (įskaitytinai)

Kandidatai dokumentus gali pateikti šiais būdais:

1.   Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas, reikia su savimi turėti dokumentų originalus.

2.   Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą) ar elektroniniu paštu. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. 

 

Dokumentų pateikimo vieta: UAB „Talentor Lietuva“, adresas: Perkūnkiemio g. 4A, 12128 Vilnius, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą

Atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą: UAB „Talentor Lietuva” atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą (iš anksto susitarus) – Aušra Grybauskienė, tel. nr. 8656 14544, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą


Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsakingas asmuo, konsultuojantis atrankos atlikimo klausimais – Personalo valdymo skyriaus patarėja Eglė Tenenė, tel. nr. 8 5 239 0177, el. p.
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą

Dokumentai priimami bei konsultacijos teikiamos įstaigų darbo laiku.