Į pradžią > Naujienos > Naujausi pranešimai
 
DEADLINE EXTENSION FOR INSURANCE CONTRACTS TRANSFER OFFERS SUBMITION Spausdinti El. paštas

2023-01-26

On 27 September 2022, UAB “Būsto paskolų draudimas”, legal entity code 110076079, address Ulonų g. 5, Vilnius, Lithuania (the “Company”), published the announcement “Regarding the first phase of the transfer process of the rights and obligations under the insurance contracts”. Please be informed that the Company has decided to extend the deadline for submission of offers for the transfer of rights and obligations under the insurance contracts until 15 May 2023.

For more information on the renewed non-binding offer stage of the transfer process, please see here.

Please be reminded that a brief information on the Company’s portfolio of insurance contracts to be transferred is available at here.

Should you require any further information, please contact us by email Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą or by phone +370 664 28491.

The information in this notice is subject to change.

This notice is not and must not be understood or interpreted as an irrevocable commitment of the Company to enter into the transfer transaction. The Company reserves the right, at its sole discretion, to change, terminate or suspend the transfer transaction at any time without disclosing the reasons for such decision. The Company will not compensate any losses that the persons participating in the transfer process have suffered or will suffer as a result of such decisions of the Company or as a result of participating in the transfer process.

 
DĖL TERMINO PATEIKTI PASIŪLYMUS TEISIŲ IR PAREIGŲ PAGAL DRAUDIMO SUTARTIS PERLEIDIMUI PRATĘSIMO Spausdinti El. paštas
2023-01-26

UAB „Būsto paskolų draudimas“, juridinio asmens kodas 110076079, adresas Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė) 2022 m. rugsėjo 27 d. paskelbė viešą skelbimą „Dėl teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimo proceso pirmojo etapo“. Informuojame, kad Bendrovė priėmė sprendimą pratęsti terminą pateikti pasiūlymus dėl teisių ir pareigų pagal draudimo sutartis perleidimo iki 2023 m. gegužės 15 d.

Detalesnę informaciją apie atnaujintą perleidimo proceso neįpareigojančių pasiūlymų etapą galite rasti čia.

Primename, jog trumpa informacija apie Bendrovės perleidžiamą draudimo sutarčių portfelį pateikiama čia.

Jeigu reikėtų papildomos informacijos, maloniai prašome kreiptis el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą arba telefonu +370 664 28491.

Šiame pranešime pateikti duomenys gali keistis.

Šis pranešimas nėra ir neturi būti suprantamas ar aiškinamas kaip neatšaukiamas Bendrovės įsipareigojimas sudaryti perleidimo sandorį. Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu pakeisti, nutraukti ar sustabdyti perleidimo sandorį, neatskleisdama tokio sprendimo priežasčių. Bendrovė neatlygins jokių nuostolių, kuriuos perleidimo procese dalyvaujantys asmenys patyrė ar patirs dėl tokių Bendrovės sprendimų ar dėl dalyvavimo perleidimo procese.

 
CALL FOR INSURANCE CONTRACTS TRANSFER OFFERS SUBMITION Spausdinti El. paštas

PUBLIC ADVERTISEMENT ON THE FIRST STAGE OF THE RIGHTS AND OBLIGATIONS UNDER INSURANCE CONTRACTS TRANSFER PROCESS

UAB “Būsto paskolų draudimas”, legal entity code 110076079, address Ulonų g. 5, Vilnius, Lithuania (the “Company”), intends to transfer its valid insurance contracts (the “Portfolio”), consisting of:
(a)    the rights and obligations of the Company under up to 9,000 units of valid long-term home credit insurance contracts the last contract expiring in 2045), as amended and supplemented;
(b)    the rights and obligations of the Company under up to 20 valid insurance contracts for the modernization of multi-apartment buildings (the last contract expires in 2034), as amended and supplemented;
(c)    if necessary, other rights and obligations of the Company under credit insurance contracts.

At the request of a potential buyer, together with the Portfolio, the Company may additionally transfer the rights and obligations of the Company under the cooperation agreements with banks, the Company’s computer programs for the administration of the Portfolio, and/or one or more employees of the Company with the necessary experience and competence related to the administration of the Portfolio (these additional rights and obligations as well as assets, the “Other Objects”). Potential buyers participating in the planned transfer process will have to indicate to the Company what specifically they would like to acquire, i.e. only the Portfolio or the Portfolio together with Other Objects.

Brief information on the Portfolio is available here.

The value of the Portfolio to be sold by the Company is negative. The Company understands that it may have to pay to a potential buyer for the transferred Portfolio.

According to the applicable legal acts, rights and obligations under insurance contracts if force can only be taken over by entities holding an insurance activity license who have received the permission of the Bank of Lithuania for such a takeover. In the absence of a clear prohibition established by legislation to participate in the planned transfer process and to submit proposals to entities that do not have an insurance activity license, but who, if necessary, will be able to confirm that they intend to submit to the Bank of Lithuania the documents necessary to obtain an insurance activity license, the Company invites these entities to submit proposals as well. The Company has made an enquiry to the Bank of Lithuania regarding the persons who may participate in the planned transfer process, therefore, the above position may change upon receipt of clarification from the Bank of Lithuania.

For more information on the non-binding offer stage of the transfer process, please see here.
 

From 01/26/2023 up-to-date information on the non-binding offer stage can be found here.

Should you require any further information, please contact us by email Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą or phone +370 664 28491.

The information in this notice is subject to change.

This notice is not and must not be understood or interpreted as an irrevocable commitment of the Company to enter into the transfer transaction. The Company reserves the right, at its sole discretion, to change, terminate or suspend the transfer transaction at any time without disclosing the reasons for such decision. The Company will not compensate any losses that the persons participating in the transfer process have suffered or will suffer as a result of such decisions of the Company or as a result of participating in the transfer process.
 


 
KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMUS DĖL DRAUDIMO SUTARČIŲ PERLEIDIMO Spausdinti El. paštas

(2022-09-27) Nuo 2023-01-26 d. aktualią informaciją dėl neįpareigojančių pasiūlymų etapo galite rasti čia

VIEŠAS SKELBIMAS DĖL TEISIŲ IR PAREIGŲ PAGAL DRAUDIMO SUTARTIS PERLEIDIMO PROCESO PIRMOJO ETAPO

UAB „Būsto paskolų draudimas“, juridinio asmens kodas 110076079, adresas Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė), ketina perleisti galiojančių draudimo sutarčių paketą (toliau – Portfelis), kurį sudaro:
(a) Bendrovės teisės ir pareigos pagal ne daugiau kaip 9 000 vnt. galiojančių ilgalaikių būsto kredito draudimo sutarčių (paskutinė sutartis pasibaigs 2045 m.), kartu su pakeitimais ir papildymais;
(b) Bendrovės teisės ir pareigos pagal iki 20 vnt. galiojančių kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimo sutarčių (paskutinė sutartis pasibaigs 2034 m.), kartu su pakeitimais ir papildymais.
(c) Esant poreikiui, kitos Bendrovės teisės ir pareigos pagal kredito draudimo sutartis.

Esant potencialaus pirkėjo pageidavimui, kartu su Portfeliu Bendrovė gali papildomai perleisti Bendrovės teises ir pareigas pagal bendradarbiavimo sutartis su bankais, Bendrovės kompiuterines programas, skirtas administruoti Portfelį, ir/ar vieną ar daugiau Bendrovės darbuotojų, turinčių reikiamą patirtį ir kompetenciją, susijusią su Portfelio administravimu (toliau šios papildomos teisės ir pareigos bei turtas – Kiti objektai). Potencialūs pirkėjai, dalyvaujantys planuojamame perleidimo procese, turės nurodyti Bendrovei, ką konkrečiai jie pageidaus įsigyti, t.y. tik Portfelį ar Portfelį kartu su Kitais objektais.

Trumpa informacija apie Bendrovės perleidžiamą Portfelį pateikiama čia.

Bendrovės perleidžiamo Portfelio vertė yra neigiama, todėl Bendrovė supranta, kad jai gali tekti sumokėti potencialiam pirkėjui už perleidžiamą Portfelį.

Pagal taikytinus teisės aktus, teises ir pareigas pagal galiojančias draudimo sutartis perimti gali tik draudimo veiklos licenciją turintys subjektai, gavę Lietuvos banko leidimą tokiam perėmimui. Teisės aktuose nesant nustatyto aiškaus draudimo planuojamame perleidimo procese dalyvauti ir pasiūlymus teikti subjektams, kurie neturi draudimo veiklos licencijos, bet kurie, esant poreikiui, galės patvirtinti, kad ketina pateikti Lietuvos bankui dokumentus, reikalingus gauti draudimo veiklos licencijai, Bendrovė kviečia pasiūlymus teikti ir šiuos subjektus. Bendrovė yra pateikusi Lietuvos bankui paklausimą dėl planuojamame perleidimo procese galinčių dalyvauti asmenų, todėl, gavus Lietuvos banko išaiškinimą, aukščiau nurodyta pozicija gali keistis.

Detalesnę informaciją apie perleidimo proceso neįpareigojančių pasiūlymų etapą galite rasti čia.

Nuo 2023-01-26 d. aktualią informaciją dėl neįpareigojančių pasiūlymų etapo galite rasti čia

Jeigu reikėtų papildomos informacijos, maloniai prašome kreiptis el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą arba telefonu +370 664 28491.

Šiame pranešime pateikti duomenys gali keistis.

Šis pranešimas nėra ir neturi būti suprantamas ar aiškinamas kaip neatšaukiamas Bendrovės įsipareigojimas sudaryti perleidimo sandorį. Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu pakeisti, nutraukti ar sustabdyti perleidimo sandorį, neatskleisdama tokio sprendimo priežasčių. Bendrovė neatlygins jokių nuostolių, kuriuos perleidimo procese dalyvaujantys asmenys patyrė ar patirs dėl tokių Bendrovės sprendimų ar dėl dalyvavimo perleidimo procese.

 

 
Dėl reikalavimo teisių perleidimo ir susijusio klientų asmens duomenų tvarkymo Spausdinti El. paštas

(2022-01-20)

Informuojame, kad UAB „Būsto paskolų draudimas“ (juridinio asmens kodas 110076079, buveinės registracijos adresas Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė)), vykdydama Lietuvos banko valdybos sprendimą dėl draudimo veiklos licencijos panaikinimo, kuriuo Bendrovė įpareigota perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis, tame tarpe ir pasibaigusias draudimo sutartis, organizavo konkursą dėl 3000 vnt. Bendrovei nuosavybės teise priklausančių reikalavimo teisių ir su šiomis reikalavimo teisėmis susijusių Bendrovės pareigų bankams perleidimo.

Bendrovė 2021 m. lapkričio 26 d. su konkurso laimėtoja UAB „Intrum Lietuva“ (juridinio asmens kodas 304615887, buveinės registracijos adresas Spaudos g. 8-1, Vilnius, Lietuva) sudarė sutartį dėl reikalavimo teisių ir pareigų portfelio pardavimo.

Sandoris buvo sėkmingai užbaigtas, todėl nuo 2022 m. sausio 20 d. UAB „Intrum Lietuva“ yra naujuoju kreditoriumi ir duomenų valdytoju buvusių Bendrovės klientų, turėjusių neįvykdytų skolinių įsipareigojimų Bendrovei 2021 m. birželio 13 d., atžvilgiu.

Perleidus reikalavimo teises, kylančias iš su klientais sudarytų sutarčių, pasikeitė tik kreditorius – vietoje Bendrovės kreditoriumi tapo UAB „Intrum Lietuva“. Visos kitos sutarčių sąlygos, išskyrus nuostatas, išimtinai susijusias su naujojo kreditoriaus pasikeitimu, pvz., sąskaitos numeris, į kurį turės būti atliekami mokėjimai, lieka galioti nepakitusios. Informuojant apie įvykusį reikalavimo teisių perleidimą klientams kartu bus nurodyta, į kokią sąskaitą turėsite toliau vykdyti mokėjimus pagal turimas sutartis. Kilus klausimų, maloniai ragintume susisiekti su UAB „Intrum Lietuva“ Jums patogiu būdu el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą arba telefonu: +370 52 045 600.

Papildomai informuojame, kad jeigu Bendrovės klientų, turėjusių neįvykdytų skolinių įsipareigojimų, vardu mokėjimą atliktų tretieji asmenys, šių asmenų duomenys – vardas, pavardė, mokėjimo suma ir kita mokėjimo informacija bus perduota UAB „Intrum Lietuva“. Taip pat bus perduoti buvusių klientų, kurie po reikalavimo teisių perleidimo mokėjimus atliks Bendrovei, duomenys - sutarties numeris, mokėjimo gavimo data, suma, gauto mokėjimo paskirtis.

Bendrovė informuoja, kad minimų klientų asmens duomenis tvarkys iki tol, kol reikalavimo teises pagrindžiantys dokumentai bus perleisti naujajam kreditoriui ir tol, kol tvarkyti asmens duomenis bus būtina, atsižvelgiant į sudarytos perleidimo sutarties nuostatas.

Atkreipiame dėmesį, kad interneto svetainėje www.bpd.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“ galite susipažinti su Bendrovės Privatumo politika, o informaciją apie naujausius Privatumo politikos pakeitimus galite rasti Bendrovės interneto svetainės www.bpd.lt skiltyje „Naujienos“. Kilus neaiškumams ir/ar norėdamas (- a) gauti išsamesnę informaciją, Jūs galite kreiptis į Bendrovę kontaktiniu jos adresu, el. p. adresu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , taip pat tel. Nr. (8-5) 2 622 878, arba į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną el. p. adresu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą .

 

 
<< Pirmas < Ankstesnis 1 2 3 Kitas > Paskutinis >>

Rezultatai 1 - 15 iš 40