Į pradžią > Naujienos > Naujausi pranešimai
 
PUBLIC NOTICE ON THE FIRST STAGE OF THE PROCESS FOR TRANSFER OF THE RIGHTS AND OBLIGATIONS UNDER INS Spausdinti El. paštas

UAB “Būsto paskolų draudimas”, legal entity code 110076079, address Ulonų g. 5, Vilnius, Lithuania (the “Company”), intends to transfer its portfolio of valid insurance contracts (the “Portfolio”) consisting of:

(a)          the rights and obligations of the Company under up to 6,000 units of valid long-term home credit insurance contracts the last contract expiring in 2045), as amended and supplemented;

(b)          the rights and obligations of the Company under no more than 10 valid insurance contracts for the modernization of multi-apartment buildings (the last contract expires in 2034), as amended and supplemented;

(c)          if necessary, other rights and obligations of the Company under credit insurance contracts.

At the request of a potential buyer, together with the Portfolio, the Company may additionally transfer the rights and obligations of the Company under the cooperation agreements with banks, the Company’s computer programs for the administration of the Portfolio, and/or one or more employees of the Company with the necessary experience and competence related to the administration of the Portfolio (these additional rights and obligations as well as assets, the “Other Objects”). Potential buyers participating in the planned transfer process will have to indicate to the Company what specifically they would like to acquire, i.e. only the Portfolio or the Portfolio together with Other Objects.

Brief information on the Portfolio is available here.

The value of the Portfolio to be sold by the Company is negative. The Company understands that it may have to pay to a potential buyer for the transferred Portfolio.

According to the applicable legal acts, rights and obligations under insurance contracts if force can only be taken over by entities holding an insurance activity license who have received the permission of the Bank of Lithuania for such a takeover.

For more information on the first (non-binding offer) stage of the transfer process, please see.

Should you require any further information, please contact us by email Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą or phone +370 664 28491.

The information in this notice is subject to change.

This notice is not and must not be understood or interpreted as an irrevocable commitment of the Company to enter into the transfer transaction. The Company reserves the right, at its sole discretion, to change, terminate or suspend the transfer transaction at any time without disclosing the reasons for such decision. The Company will not compensate any losses that the persons participating in the transfer process have suffered or will suffer as a result of such decisions of the Company or as a result of participating in the transfer process.

__________________________________
 
VIEŠAS SKELBIMAS DĖL TEISIŲ IR PAREIGŲ PAGAL DRAUDIMO SUTARTIS PERLEIDIMO PROCESO PIRMOJO ETAPO Spausdinti El. paštas

(2024-03-27)

UAB „Būsto paskolų draudimas“, juridinio asmens kodas 110076079, adresas Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė), ketina perleisti galiojančių draudimo sutarčių paketą (toliau – Portfelis), kurį sudaro:

(a)         Bendrovės teisės ir pareigos pagal ne daugiau kaip 6 000 vnt. galiojančių ilgalaikių būsto kredito draudimo sutarčių (paskutinė sutartis pasibaigs 2045 m.), kartu su pakeitimais ir papildymais;

(b)         Bendrovės teisės ir pareigos pagal ne daugiau kaip 10 vnt. galiojančių kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimo sutarčių (paskutinė sutartis pasibaigs 2034 m.), kartu su pakeitimais ir papildymais.

(c)          esant poreikiui, kitos Bendrovės teisės ir pareigos pagal kredito draudimo sutartis.

Esant potencialaus pirkėjo pageidavimui, kartu su Portfeliu Bendrovė gali papildomai perleisti Bendrovės teises ir pareigas pagal bendradarbiavimo sutartis su bankais, Bendrovės kompiuterines programas, skirtas administruoti Portfelį, ir/ar vieną ar daugiau Bendrovės darbuotojų, turinčių reikiamą patirtį ir kompetenciją, susijusią su Portfelio administravimu (toliau šios papildomos teisės ir pareigos bei turtas – Kiti objektai). Potencialūs pirkėjai, dalyvaujantys planuojamame perleidimo procese, turės nurodyti Bendrovei, ką konkrečiai jie pageidaus įsigyti, t.y. tik Portfelį ar Portfelį kartu su Kitais objektais.

Trumpa informacija apie Bendrovės perleidžiamą Portfelį pateikiama čia.

Bendrovės perleidžiamo Portfelio vertė yra neigiama, todėl Bendrovė supranta, kad jai gali tekti sumokėti potencialiam pirkėjui už perleidžiamą Portfelį.

Pagal taikytinus teisės aktus, teises ir pareigas pagal galiojančias draudimo sutartis perimti gali tik draudimo veiklos licenciją turintys subjektai, gavę Lietuvos banko leidimą tokiam perėmimui.

Detalesnę informaciją apie perleidimo proceso pirmąjį (neįpareigojančių pasiūlymų) etapą galite rasti.

Jeigu reikėtų papildomos informacijos, maloniai prašome kreiptis el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą arba telefonu +370 664 28491.

Šiame pranešime pateikti duomenys gali keistis.

Šis pranešimas nėra ir neturi būti suprantamas ar aiškinamas kaip neatšaukiamas Bendrovės įsipareigojimas sudaryti perleidimo sandorį. Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu pakeisti, nutraukti ar sustabdyti perleidimo sandorį, neatskleisdama tokio sprendimo priežasčių. Bendrovė neatlygins jokių nuostolių, kuriuos perleidimo procese dalyvaujantys asmenys patyrė ar patirs dėl tokių Bendrovės sprendimų ar dėl dalyvavimo perleidimo procese.

__________________________________

 

 
Pakeistas bendrovės valstybės lūkesčių raštas Spausdinti El. paštas

(2024-03-25)

Bendrovei pateiktas naujas akcininkės – valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – akcininkas), lūkesčių raštas, kuriuo akcininkas nustatė bendrovei keliamus lūkesčius dėl bendrovės veiklos krypčių, bendrovei keliamų tikslų ir veiklos principų 3 (trijų) metų laikotarpiui.

Plačiau su valstybės lūkesčių raštu susipažinti galima čia.
 
Informacija apie teisę kreiptis dėl sumokėtos draudimo įmokos dalies grąžinimo Spausdinti El. paštas

Pranešimas draudėjams apie teisę kreiptis dėl sumokėtos draudimo įmokos dalies grąžinimo draudimo sutarčiai pasibaigus anksčiau joje nustatyto termino (taikoma draudimo sutartims, pasibaigusioms nuo 2023 m. sausio 1 d.)

2024 m. vasario 6 d.

Informuojame draudėjus apie galimybę kreiptis į UAB „Būsto paskolų draudimas“ (toliau – Bendrovė) ir įgyvendinti teisę susigrąžinti sumokėtos draudimo įmokos dalį tuo atveju, jeigu su Jumis sudaryta būsto kredito draudimo sutartis yra pasibaigusi anksčiau joje nurodyto termino.

Jeigu Jūsų situacija atitinka visas šias aplinkybes:

-       Jūs sudarėte būsto kredito draudimo sutartį su Bendrove pagal Būsto kreditų draudimo taisykles Nr. 004;

-       Jūs grąžinote bankui visą būsto kreditą arba reikšmingą jo dalį anksčiau būsto kreditavimo sutartyje nustatyto grąžinimo termino pabaigos, kas atitinkamai lėmė, kad sudaryta būsto kredito draudimo sutartis pasibaigė anksčiau joje nurodyto termino atitinkamų Būsto kreditų draudimo taisyklių Nr. 004 nustatyta tvarka (t.y. Jums grąžinus visą būsto kreditą bankui anksčiau draudimo sutarties termino pabaigos arba negrąžinto būsto kredito dydžio ir įkeisto pagal būsto kreditavimo sutartį nekilnojamojo turto rinkos vertės santykiui pasiekus 66 procentus anksčiau draudimo sutarties termino pabaigos);

-       su Jumis sudaryta būsto kredito draudimo sutartis pasibaigė anksčiau joje nurodyto termino nuo 2023 metų;

-       Jūs iki šiol nesikreipėte į Bendrovę su prašymu dėl draudimo įmokos dalies pagal anksčiau draudimo sutartyje nurodyto termino pasibaigusią draudimo sutartį grąžinimo;

k v i e č i a m e Jus kreiptis į Bendrovę žemiau pateiktais kontaktais su tikslu išsiaiškinti konkrečią Jūsų situaciją bei, esant draudimo sutartyje nurodytam teisiniam pagrindui, susigrąžinti dalį Jūsų sumokėtos draudimo įmokos.

Mūsų kontaktai pasiteirauti: +370 640 23922, +370 616 17113 arba +370 655 99610; el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą

Draudimo įmokos dalis draudėjui būtų grąžinama per 10 darbo dienų, kai Bendrovė gauna draudėjo (jei draudėjai buvo keli – visų draudėjų) užpildytą ir pasirašytą prašymą grąžinti draudimo įmokos dalį (pavyzdinės formos skelbiamos čia), kurį galite pateikti Bendrovei el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą arba paštu, adresu Ulonų g. 5, Vilnius.

Jei dėl šio pranešimo ar draudimo įmokos dalies grąžinimo galimybių turite klausimų ar norite pasitikslinti, maloniai prašome susisiekti +370 640 23922, +370 616 17113 arba +370 655 99610; el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą .

Šis Bendrovės skelbimas galioja iki 2024 m. gruodžio 31 d.

_______________________

Šiame pranešime pateikta informacija negali būti vertinama kaip įpareigojanti ar imperatyvi ir Bendrovės nuožiūra bet kuriuo metu gali keistis.

Šis pranešimas nėra ir neturi būti suprantamas ar aiškinamas kaip neatšaukiamas Bendrovės įsipareigojimas grąžinti draudimo įmokos dalį. Bendrovės įsipareigojimai grąžinti draudėjui Jo sumokėtos draudimo įmokos dalį gali atsirasti tik būsto kredito draudimo sutarties, sudarytos su draudėju, pagrindu ir tik būsto kredito draudimo sutartyje nurodytomis sąlygomis.

Bendrovė neapsiima atlyginti jokių išlaidų ir/ar nuostolių, kuriuos asmenys patyrė ar gali patirti dėl Bendrovės sprendimų, susijusių su šiuo pranešimu ir/ar draudimo įmokų dalies grąžinimo klausimu.


 

 
Paskirta nauja UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdyba Spausdinti El. paštas

(2023-09-04)

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. rugpjūčio 2 d.  įsakymu Nr. 1K-287
, kuris įsigaliojo 2023 m. rugpjūčio 3 d., ketverių metų kadencijai buvo paskirta nauja UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdyba, kurią sudaro trys nepriklausomi valdybos nariai - Giedrė Gečiauskienė, Saulius Jokubaitis, Šarūnas Nedzinskas ir du LR Finansų ministerijos deleguoti nariai - Vilija Petronienė ir Lolita Šumskaitė.

UAB „Būsto paskolą draudimas“ valdybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu bendrovės valdybos pirmininku išrinktas nepriklausomas valdybos narys Šarūnas Nedzinskas.

 
<< Pirmas < Ankstesnis 1 2 3 4 Kitas > Paskutinis >>

Rezultatai 1 - 15 iš 47