Būsto kreditų draudimas

Šiuo metu bendrovė nesudaro naujų draudimo sutarčių
Kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimas

šiuo metu bendrovė nesudaro naujų draudimo sutarčių
Apie mus

1998 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė, siekdama iš dalies išspręsti būsto finansavimo problemą bei išjudinti nekilnojamojo turto rinką, priėmė sprendimą įsteigti bendrovę, kurios įkūrimas suteiktų galimybę efektyviai spręsti gyventojų apsirūpinimo būstu problemą Lietuvoje – padaryti būstą prieinamą kiekvienam, turinčiam reguliarias pajamas, bet negalinčiam sukaupti ar neturinčiam pradinio įnašo, šalies gyventojui.  2000 m. bendrovė sudarė pirmąją būsto kredito draudimo sutartį, o iki šiol bendrovės paslaugomis pasinaudojo jau daugiau kaip 47 000 šeimų.

2005 m. UAB „Būsto paskolų draudimas“ įgyvendino dar vieną svarbų tikslą – pradėjo teikti kreditų daugiabučiams namams modernizuoti draudimo paslaugas. Šiuo metu bendrovė yra apdraudusi dešimtadalį bankų suteiktų kreditų daugiabučiams namams modernizuoti ir planuoja, kad ateityje šių kreditų draudimo sutarčių skaičius didės.

2009 m. gegužės 20 d. pasirašyta sutartis su bankais, numatanti bendradarbiavimo modelius, – kaip bus padedama su laikinais finansiniais sunkumais susiduriantiems bendrovėje apsidraudusiems asmenims, padengiant susidariusią skolą bankams, ir/ar už juos laikinai mokant periodines kredito grąžinimo įmokas ir palūkanas bankams. 2010 m. gegužės 20 d. dvejiems metams pratęsiama, 2009 metų tarp bendrovės ir bankų pasirašyta, vienerius metus galiojusi sutartis. 2012 metais sutartis pratęsta dar vieneriems metams be esminių pakeitimų.

I modelis. Kredito grąžinimo ir palūkanų mokėjimo termino atidėjimas draudžiant palūkanas ar skolos sumokėjimas (skolinis įsipareigojimas).

II modelis. Mokėjimų draudimo susitarimas. Šio modelio esmė – už finansinius sunkumus patiriantį klientą, bendrovė laikinai  moka įmokas bankui (susidariusios skolos, kredito ir palūkanų).

III modelis. Bendrovei netaikant I ar II modelių, tikėtinas III modelis, t.y. draudžiamasis įvykis, kuomet draudėjo prievolė grąžinti bankui būsto kreditą ir/ar sumokėti palūkanas būsto kreditavimo sutartyje nustatytais terminais, dydžiais ir tvarka nėra vykdomas. Draudėjui nepašalinus būsto kreditavimo sutarties pažeidimų, bankas nutraukia būsto kreditavimo sutartį ir pateikia draudikui pranešimą apie draudžiamąjį įvykį.

Įvykus draudžiamajam įvykiui ir nutrūkus būsto kreditavimo sutarčiai, draudimo išmokos mokėjimo metu bendrovė suteikia draudėjams, siekiantiems išsaugoti būstą, galimybę mažinti įsiskolinimą kas mėnesį mokant skolos mažinimo įmokas. Ši pagalbos draudėjams priemonė vadinama  IV modeliu.

Išmokėjus draudimo išmoką bankams, bendrovė taiko V modelį – jei draudėjas atitinka nustatytus kriterijus, stabdomas priverstinis skolos išieškojimas iš įkeisto būsto, taip sudarant galimybę draudėjui toliau gyventi už būsto kredito lėšas įsigytame būste.

UAB „Būsto paskolų draudimas“ dirba Lietuvoje būsto kreditavimo rinkoje jau daugiau nei dešimt metų. Ekonominio sunkmečio sąlygomis bendrovė, padėdama draudėjams išsaugoti už būsto kredito lėšas įsigytą būstą, atlieka socialinę misiją.

UAB „Būsto paskolų draudimas“ bendradarbiauja su šiais Lietuvos komerciniais bankais, teikiančiais ilgalaikius būsto kreditus:

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
(AB DNB bankas, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius)
AB „Swedbank“;
UAB Medicinos bankas;
AS „Citadelė bankas“ Lietuvos filialas;
Danske Bank A/S Lietuvos filialas;
AB SEB bankas;

BAB bankas „Snoras“;
AB Šiaulių bankas;
AB Ūkio bankas.

 

 

Mūsų naujienos

2023-10-11 Paskirta nauja UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdyba

(2023-09-04)

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. rugpjūčio 2 d.  įsakymu Nr. 1K-287
, kuris įsigaliojo 2023 m. rugpjūčio 3 d., ketverių metų kadencijai buvo paskirta nauja UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdyba, kurią sudaro trys nepriklausomi valdybos nariai - Giedrė Gečiauskienė, Saulius Jokubaitis, Šarūnas Nedzinskas ir du LR Finansų ministerijos deleguoti nariai - Vilija Petronienė ir Lolita Šumskaitė.

UAB „Būsto paskolą draudimas“ valdybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu bendrovės valdybos pirmininku išrinktas nepriklausomas valdybos narys Šarūnas Nedzinskas.

2023-05-15 UAB BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS VALDYBOS NARIŲ (VALSTYBĖS TARNAUTOJO AR KITO ASMENS) ATRANKA

 2023-05-15

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
inicijuoja ir skelbia kandidatų atranką į uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ (toliau – Bendrovė), bendrovės kodas 110076079, buveinės adresas Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius, 2 (dviejų) valdybos narių (valstybės tarnautojo ar kito asmens, kaip jis suprantamas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (toliau – Įstatymas) 231 straipsnio 3 dalį) pareigas.

Interneto svetainės adresas: http://www.bpd.lt/

Valstybės lūkesčiai įmonei: http://www.bpd.lt/lt/informacija/veiklos-tikslai-misija-vizija.html

Asmenų parinkimo procedūra į Bendrovės valdybos narių pareigas vykdoma vadovaujantis Asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1K-45 „Dėl asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairių patvirtinimo“.

Nario veiklos laikotarpis: 4 metų kadencija.

Valdybos narių skaičius ir jų delegavimas: Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai, iš kurių trys valdybos nariai turi atitikti Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“, nustatytus kandidatų į valstybės valdomų įmonių kolegialaus organo narius nepriklausomumo kriterijus. Kitus du valdybos narius deleguoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Reikalavimai kandidatui (valstybės tarnautojui ar kitam asmeniui, kaip jis suprantamas pagal Įstatymo 231 straipsnio 3 dalį) pretenduojančiam tapti Bendrovės valdybos nariu:

Bendrieji reikalavimai:

1.    aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;

2.    kandidatas turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

3.    kandidatui turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

4.    kandidatas per pastaruosius 5 metus turi nebūti atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

5.    kandidatas negali būti ministerijoje, Vyriausybės įstaigoje ar įstaigoje prie ministerijos einantis pareigas karjeros valstybės tarnautojas, kuriam pavestos su valstybės politikos formavimu toje ūkio sektoriaus šakoje, kurioje veikia įmonė, į kurios kolegialų organą kandidatuoja, susijusios funkcijos;

6.    kandidatas negali būti įstatymų nustatyta tvarka išrinktas ar paskirtas valstybės politiku ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautoju;

7.    kandidatas negali būti iš viso daugiau kaip 2 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys;

8.    kandidatas turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikalstamos veikos nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, teisingumui, visuomenės saugumui, valdymo tvarkai padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.

Specialieji reikalavimai:

1.    ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo arba veiklos juridinio asmens kolegialiame priežiūros ar valdymo organe patirtis;

2.    Lietuvos Respublikos įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų, reglamentuojančių bendrovės veiklą, išmanymas ir gebėjimas taikyti praktikoje;

3.    Lietuvos įmonių teisės išmanymas ir gebėjimas ją taikyti praktikoje.

Kitas asmuo, kaip jis suprantamas pagal Įstatymo 231 straipsnio 3 dalį, be nurodytų bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų, taip pat turėtų atitikti ir šiuos nepriklausomumo reikalavimus:

1. paskutinius vienus metus turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

2. turi nebūti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;

3. turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

4. paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas.

Papildomai bus vertinami šie kandidatų privalumai:

1. darbo patirtis bendrovių ar įmonių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros srityje;

2. lyderystė, gebėjimas dirbti komandoje;

3. strateginio planavimo, analizės, kontrolės ir priežiūros žinios.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

1. Paraiška dalyvauti  parinkimo procedūroje ir sąžiningumo deklaracija;

2. Gyvenimo aprašymas;

3. Tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;

4. Motyvacinis laiškas parinkimo procedūrų komisijai;  

5. Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

 Dokumentų priėmimo terminas: iki 2023 m. gegužės 31 d. (įskaitytinai)

Kandidatai dokumentus gali pateikti šiais būdais:

1.    Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas, reikia su savimi turėti dokumentų originalus.

2.    Elektroniniu paštu. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. 


Dokumentų pateikimo vieta:
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, adresas: Lukiškių g. 2, Vilnius, el.p. egle.tenene@finmin.lt.

Atsakingi už parinkimo procedūros dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsakingas asmuo, konsultuojantis parinkimo procedūros atlikimo klausimais – Personalo valdymo skyriaus patarėja Eglė Tenenė, tel. nr. 8 5 239 0177, el. p. egle.tenene@finmin.lt.

Dokumentai priimami bei konsultacijos teikiamos įstaigos darbo laiku.

 

2023-05-10 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS BŪSTO PASKOLŲ DRAUDIMAS NEPRIKLAUSOMŲ VALDYBOS NARIŲ ATRANKA

 

2023-05-10

Lietuvos Respublikos finansų ministerija inicijuoja ir skelbia kandidatų atranką užimti Uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“, bendrovės kodas 110076079, buveinės adresas Ulonų g. 5, LT-08240 Vilnius, nepriklausomų valdybos narių pareigas (3 nariai).

Interneto svetainės adresas: http://www.bpd.lt

Bendrovės strategijos santrauka: http://www.bpd.lt/lt/informacija/veiklos-planai.html

Valstybės lūkesčiai bendrovei: http://www.bpd.lt/lt/informacija/veiklos-tikslai-misija-vizija.html

VšĮ „Valdymo koordinavimo centras“ informacija apie atrankas:  https://governance.lt/kolegialus-organai/#nariu-atrankos

 

Kandidatų į nepriklausomo UAB „Būsto paskolų draudimas“ valdybos nario pareigas atranka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2015 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas)  nuostatomis.

Nario veiklos laikotarpis: 4 (ketverių) metų kadencija. 
Valdybos narių skaičius ir jų delegavimas:
Bendrovės valdybą sudaro 5 nariai, iš kurių trys valdybos nariai turi atitikti Apraše nustatytus kandidatų į valstybės valdomų įmonių kolegialaus organo narius nepriklausomumo kriterijus. Kitus du valdybos narius deleguoja Lietuvos Respublikos finansų ministerija.

Atrankos būdas: pokalbis.

Reikalavimai kandidatui, pretenduojančiam tapti nepriklausomu uždarosios akcinės bendrovės „Būsto paskolų draudimas“ valdybos nariu:

 

Bendrieji reikalavimai (privalomi visiems kandidatams):

1.  Aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;

2.  kandidatas nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;

3.  neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

4.  per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

 

Specialieji reikalavimai:

Kandidatui į strateginio planavimo ir valdymo srities kompetenciją:

1.   ne mažesnė kaip 3 metų darbo verslo valdymo akcinėje bendrovėje arba uždarojoje akcinėje bendrovėje, kurios balanse nurodyto turto vertė ne mažesnė kaip 5 mln. eurų, aukščiausio lygmens vadovų komandoje patirtis;

2.   darbo verslo strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo užtikrinimo srityje patirtis.

 

Kandidatui į finansų valdymo srities kompetenciją:

1. ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo finansų valdymo, konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse patirtis;

2. darbo vidaus kontrolės ar rizikų valdymo srityje patirtis.

 

Kandidatui į draudimo sutarčių administravimo arba turto valdymo srities kompetenciją:

1. ne mažesnė kaip 3 metų vadovaujamo darbo (aukščiausio lygmens vadovų komandoje) draudimo arba turto valdymo sektoriuje veikiančioje įmonėje patirtis;

2. ne mažesnė kaip 3 metų darbo akcinėje bendrovėje arba uždarojoje akcinėje bendrovėje, kurios balanse nurodyto turto vertė ne mažesnė kaip 5 mln. eurų, patirtis.

 

Papildomai bus vertinami šie kandidatų privalumai (visų kompetencijų sričių kandidatų):

  • darbo patirtis įmonės kolegialiuose priežiūros ir/ar valdymo organuose;
  • darbo patirtis parduodant finansinio turto portfelius;
  • finansinio turto valdymo principų išmanymas;
  • galimybė skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;
  • lyderystė, komandinis darbas ir bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis.
 

Nepriklausomumo reikalavimai:

1. ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės yra šiame punkte nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas;

2. ne trumpiau kaip vienus metus neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, vadovu, kito kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku, šios bendrovės dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens vadovu, kolegialaus organo nariu, darbuotoju ar akcininku;

3. neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens akcininko, kuriam priklauso daugiau kaip 1/5 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;

4. neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta bendrove, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterine arba patronuojančia bendrove ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas) ir kurio pajamos iš bendrovės ar šiame punkte nurodytų juridinių asmenų per praėjusius finansinius metus, yra didesnės kaip 1 000 eurų, išskyrus atlygį už veiklą atliekant kolegialaus organo ar kolegialaus organo sudaryto komiteto nario pareigas;

5. paskutinius 2 metus neturi būti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;

6. neturi būti bendrovės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, jos dukterinės arba patronuojančios bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas;

7. neturi būti iš viso daugiau kaip 3 kolegialių organų, sudarytų valstybės ir savivaldybės valdomose įmonėse, narys.  


Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

1. Paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją  ;

2. Gyvenimo aprašymą;

3. Tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopiją;

4. Motyvacinį laišką atrankos komisijai;

5. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

6. Kitus reikalingus dokumentus ar jų kopijas, patvirtinančias atitiktį bendriesiems, nepriklausomumo  ir specialiesiems reikalavimams, nurodytiems šiame skelbime (pareigybės aprašymo, sprendimo, kito dokumento, kuriuo patvirtinama, kad kandidatas turi ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį, darbo akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių arba kitos teisinės formos organizacijų kolegialiuose priežiūros ar valdymo organuose patirtį, bendrovės ar organizacijos įstatų ar nuostatų kopijas, finansines atskaitomybės dokumentus ir kt.).


Atrankos komisijos ir (ar) atrankos agentūros (UAB „Talentor Lietuva“) atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.

Dokumentų priėmimo terminas:
iki 2023 m. gegužės 29 d. (įskaitytinai)

Kandidatai dokumentus gali pateikti šiais būdais:

1.   Asmeniškai. Pristatant dokumentų kopijas, reikia su savimi turėti dokumentų originalus.

2.   Paštu (registruotu laišku arba per kurjerių tarnybą) ar elektroniniu paštu. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. 

 

Dokumentų pateikimo vieta: UAB „Talentor Lietuva“, adresas: Perkūnkiemio g. 4A, 12128 Vilnius, el. p. cv@talentor.lt

Atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą: UAB „Talentor Lietuva” atsakingas asmuo už dokumentų priėmimą (iš anksto susitarus) – Aušra Grybauskienė, tel. nr. 8656 14544, el. p. ausra.grybauskiene@talentor.com


Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsakingas asmuo, konsultuojantis atrankos atlikimo klausimais – Personalo valdymo skyriaus patarėja Eglė Tenenė, tel. nr. 8 5 239 0177, el. p.
egle.tenene@finmin.lt

Dokumentai priimami bei konsultacijos teikiamos įstaigų darbo laiku.  

Statistika

Lankytojų skaitliukas

mod_vvisit_counterŠiandien21
mod_vvisit_counterViso290524